Menu Zamknij

Caishen Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzonej przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów (organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów) pod numerem ewidencyjnym 3789.

Przedmiotem działalności firmy audytorskiej jest:
1) wykonywanie czynności rewizji finansowej;
2)  doradztwo podatkowe;
3)  prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
4)  działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
5) wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych;
6) świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw;
7) świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów;
8) świadczenie usług pokrewnych;
9) świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Rota ślubowania biegłego rewidenta
Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Działamy zgodnie z  ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, z krajowymi standardami kontroli jakości. Międzynarodowy Standard Kontroli  Jakości nr 1 „Kontrola  jakości  firm  przeprowadzających  badania  i  przeglądy sprawozdań  finansowych  oraz  wykonujących  inne  zlecenia  usług  atestacyjnych i pokrewnych” wydanym przez Międzynarodową Federację  Księgowych  za  pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych, z krajowymi standardami wykonywania zawodu:
1) Krajowe Standardy Badania;
2) Krajowe Standardy Przeglądu;
3) Krajowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd;
4) Krajowe Standardy Usług Pokrewnych;
w brzmieniu odpowiednich standardów wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów w brzmieniu zawartym w Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2016 Edition, wprowadzonym przez  Radę  Międzynarodowych  Standardów  Etycznych.